top of page

โครงการนี้ถูกสร้างเพื่ออะไร?

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย Re-skill และ Up-skill เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ลดอัตราการว่างงาน และการวิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่สามารถใช้ได้จริง

โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทษฎี และภาคปฎิบัติ

เสียงจากผู้เรียน

เสียงจากผู้สอน

เลือกหลักสูตร

marc-olivier-jodoin-NqOInJ-ttqM-unsplash.png

Digital Logistics

ดิจิทัลโลจิสติกส์

priscilla-du-preez-nNMBa7Y1Ymk-unsplash_edited.png

Logistics Management

การจัดการโลจิสติกส์

Collections

Digital Logistics

10.png
LGM2.png

Logistics
Management

LGM1.png
LGM2.png
bottom of page