top of page

ABOUT US

WHO WE ARE

ศูนย์ LOGIN หรือศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ GMI วิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะมาปฏิรูปโลจิสติกส์แบบดั้งเดิม  ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่การเป็นระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ ศูนย์ LOGIN เป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ ที่อาศัยความเชี่ยวชาญสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ของกลุ่มบุคลากรด้านโลจิสติกส์ (Logistics) วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับการยกระดับสมรรถนะกำลังคนด้วย Re-skill และ Up-skill เพื่อลดอัตราการว่างงานและการทำงานต่ำระดับ และการวิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่สามารถใช้ได้จริง เพื่อยกระดับความได้เปรียบด้านการแข่งขันในภาคการผลิตและภาคบริการ

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLE & REASON)

โลจิสติกส์เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2560 (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) กลับพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (Normal GDP) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยจากทุกภูมิภาคของโลกมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP มีเพียงร้อยละ 10.9 นอกจากนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วและเขตบริหารพิเศษที่เป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย อย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน มีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ต่ำกว่าร้อยละ 10 ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการลดต้นทุนโลจิสติกส์

 

การปฏิรูปโลจิสติกส์ด้วยนวัตกรรม ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่การเป็นระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร (LOGISTICS INNOVATION) สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ระบบอัตโนมัติหนึ่งๆ ไม่ได้เหมาะกับทุกๆ ลักษณะงาน และระบบอัตโนมัติหนึ่งๆ ไม่ได้เหมาะกับทุกๆ องค์กรเช่นกัน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านอุปสงค์ (ปริมาณและประเภทของสินค้าและ/หรือบริการที่ลูกค้าต้องการ) ด้านทรัพยากร (กำลังคน วิธีการทำงาน พื้นที่ทำงาน ปริมาณและประเภทของวัตถุดิบ) และด้านงบประมาณเป็นสำคัญ ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมโลจิสติกส์แบบครบวงจร สนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการสร้างระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรของนักบูรณาการระบบ (System Integrators)

รู้จักเราให้มากขึ้น (GET TO KNOW US)

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย

(VISION-MISSIONS-OBJECTIVES)

Screenshot 2021-11-30 135856.jpg

Team of Experts

A.png

ผศ.ดร.กานดา
บุญโสธรสถิตย์

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

( หัวหน้าศูนย์นวิจัยวัตกรรมโลจิสติกส์ )

Expert of Logistics

Picture2.png

รศ.ดร.ราชวดี
ศิลาพันธ์​

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Expert of IoT

C.png

อ.วรวิทย์
พันธุ์ปัญญาเทพ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Expert of Data Analytics

D.png

ดร.วิทิดา
จงศุภชัยสิทธิ์​

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Expert of System Analytics

สุภชัย วงศ์บุณณยง.png

ผศ.ดร.สุภชัย
วงศ์บุณย์ยง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Expert of Robotics

Login Team

Picture10.png

กานดา แย้มบุญเรือง

Corporate Communication
Picture8.png

วัชราพร ปูชิตากร

Researcher
messageImage_1642411583985.jpeg

ศุภวิชญ์ เครือเตียว

Coordinator

Login Members

bottom of page